Leikkipaikan turvallisuus

Alla oleva teksti koskee asuntoyhtiöpihoja. Myös omakotipihassa vastaavat leikkivälineitä koskevat turvaallisuusasiat ovat yhtä tärkeitä. Välineitä hankittaessa kannattaa selvittää, ovat ne leikkipaikkavälineiden turvallisuutta ohjaavien standardien mukaisia. Jos ovat, ne ovat silloin testattuja. Oikein asennettuina, huollettuina ja käyttötarkoitus huomioiden ne ovat silloin turvallisia.

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004. Sen mukaan elinkeinonharjoittajan tai palvelun tarjoajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Elinkeinonharjoittajalla ja muulla palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalveluksesta sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Laki koskee myös leikkikenttiä ja kerrostalojen ja rivitalojen pihojen leikkivälineitä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat näitä palveluja tarjoavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt. Leikkivälineiden tulee olla turvallisia eikä niistä saa aiheutua vaaraa käyttäjille. Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä.

Lasten leikkivälineistä on olemassa turvallisuusstandardit. Standardien lähtökohtana on todella vaarallisten vahinkojen ehkäiseminen. Uusia välineitä hankittaessa kannattaakin varmistaa, että valmistajat noudattavat näitä standardeja tai voivat muulla tavalla osoittaa, että vastaavat turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia. 

Turvallisuusvaatimus koskee myös vanhoja leikkivälineitä. Jos leikkivälineet ovat hyväkuntoiset ja täyttävät turvallisuusvaatimukset, niiden käyttöä voidaan jatkaa. Kiinteistön omistajan on syytä arvioida, ovatko pihan leikkivälineet turvallisia, ja todeta samalla korjaustarpeet tai uusimistarpeet ja laatia niille aikataulu.

60 senttiä ja sitä korkeammissa leikkivälineissä tulee olla leikkipaikalla turva-alusta. Leikkivälineiden turvallisuutta ohjaavat erityiset standardit.

Lue lisää aiheesta

Ei kuvaa
Leikkipaikan on oltava siisti ja rakenteiden kuten aitojen, penkkien, pöytien ja jäteastioiden on
Ei kuvaa
Leikkikenttävälineiden turvallisuutta koskevat suositukset koskevat välineitä, joiden putoamiskor